• Alternatif Çevre Teknolojileri AR-GE Hizmetleri
   • Çevre Teknolojileri Projelendirilmesi
   • Çevre Teknolojileri Yatırımları Proje Yönetimi
   • Sanayide Çevre Yönetimi Alanlarında;
    • Projelerin Hazırlanması
    • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
    • Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti
• Endüstrilerde Temiz Üretim ve Su Yönetimi Çalışmaları AR-GE Hizmetleri
• Ters Ozmoz Sistemleri, Ultrafiltrasyon Sistemleri, Deiyonizasyon Üniteleri, Su Yumuşatma Sistemleri Projelendirme ve Danışmanlık Hizmetleri
• Proses ve Kullanma Suyu Arıtma Tesislerinin Tasarımı, Projelendirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri
• Atıksu Arıtma Tesisi Master Planı Hazırlanması
• Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
• Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Projeleri
• Atıksu Arıtma Tesisi İhale Danışmanlığı ve Müşavirliği Hizmeti
• Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı ve Performans İyileştirilmesi
• Atıksuların Geri Kazanımı ve Yeniden Kullanımı
• Arıtma Çamurlarının Azaltımı ve Uzaklaştırılması Çalışmaları
 • Katı Atık Yönetimi
  • Katı Atık Yönetimi AR-GE Hizmetleri
  • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • Proje Hazırlama ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Katı Atık Tekrar Kullanım, Geri Kazanım, Kompostlama, Bertaraf Teknolojileri Danışmanlık Hizmetleri
  • Katı Atık Transfer İstasyonları, Toplama Merkezleri, Geri Kazanım ve Bertaraf Tesisleri Yapım İşleri Kontrollük Hizmetleri
  • Entegre Katı Atık Yönetimi Stratejileri Geliştirilmesi, Ekonomik Değerlendirme, Maliyet Analizi, Danışmanlık Hizmetleri
  • Katı Atık Yönetimi Denetleme, İç Tetkik, Çevre İzni/Lisans İşlemleri ile Raporlama Hizmetleri
  • Bertaraf Tesisleri İşletme Planı Hazırlanması
  • Risk ve Kaza Yönetimi, Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Teknik ve İdari İhale Şartnamelerin Hazırlanması
  • Katı Atık Yönetiminde Mevzuat, Çevre Görevlisi Eğitimi
  • Teknik Destek ve Yapım İşleri Kontrollük Hizmetleri
  • Sanayide ve Yerel Yönetimlerde Atık Yönetim ve İzleme Planlarının Hazırlanması ve Uygulanması
  • Sızıntı Suyu ve Depo Gazı Yönetimi
  • Eski Çöp Sahalarının İyileştirilmesi (Rehabilitasyonu) ve Danışmanlık Hizmetleri
 • Tehlikeli Atık Yönetimi
  • Tehlikeli Atık Yönetimi AR-GE Hizmetleri
  • Tesis Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Projelendirme Hizmetleri
  • Bertaraf Tesisi Yer Seçimi
  • Fizibilite Raporunun Hazırlanması
  • Geçici veya Ara Depolama, Geri Kazanım/Bertaraf Tesisi Çevre İzni/Lisans İşlemleri
  • Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası İşlemleri
  • Atık Miktarının Belirlenmesi
  • Atık Beyan ve Taşıma Formlarının Düzenlenmesi
  • Raporlama Hizmetleri
  • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Teknik Danışmanlık Hizmeti
  • Mevzuat Konusunda Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti
 • Tıbbi Atık Yönetimi
  • Tıbbi Atık Yönetimi AR-GE Hizmetleri
  • Tıbbi Atık Miktarları ve Projeksiyonları Raporlama Hizmetleri
  • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
  • Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
  • İşletme Planı, Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Tıbbi Atık İşleme (Sterilizasyon), Geçici Depolama Tesisleri, Bertaraf Tesisleri Çevre izni/ Lisans İşlemleri, Raporlama Hizmetleri
  • Risk ve Kaza Yönetimi Hizmetleri
  • Kayıt Tutma, Raporlama İşlemleri
  • Eğitim Hizmetleri
 • Ambalaj Atıklarının Yönetimi
  • Ambalaj Atıkları Yönetimi Planlama Hizmetleri
  • Projelendirme ve Raporlama Hizmetleri
  • Ambalaj Atıkları Çevre İzin/Lisans İşlemleri
  • Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü ve Geri Kazanımı Bildirim ve Belgelendirme İşlemleri
  • Raporlama Hizmetleri
  • Geri Kazanım, Tesisleri Kurma ve İşletme, Teknik Danışmanlık
  • Halkın Bilgilendirilmesi, Katılımı, Eğitim, Danışmanlık Hizmetleri
 • Atık Yağların Yönetimi
  • Atık Yağların Yönetimi AR-GE Hizmetleri
  • Atık Yönetimi Planı Hazırlanması
  • Atık Yağların Toplanması, Taşınması, İşlenmesi ve Bertaraf Tesislerinin İzin ve Lisans işlemleri, Teknik Uygunluk Raporlarının Hazırlanması
  • Atık Yağ Analiz ve Kategori Belirleme İşlemleri
  • Atık Yağların Tekrar Kullanılması, Geri Kazanılması (Rejenerasyon ve Rafinasyon)
  • Enerji Geri Kazanım İşlemleri
  • Atık Motor Yağların Toplanması, Geçici depolanması
  • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Mevzuat Eğitimi
 • Özel Atıkların Yönetimi
  • Özel Atık Yönetimi Planlanması
  • Fizibilite Raporları ve Projelerin Hazırlaması
  • Maden Atıkları, Atık Pil ve Akülerin Yönetimi Danışmanlık Hizmeti
  • Ömrünü Tamamlamış Araçların ve Lastiklerin Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri
  • Elektrik ve Elektronik Atıkların Yönetimi Danışmanlık Hizmetlleri
  • Eğitim Hizmetleri
 • Atıkların Düzenli Depolanması
  • Düzenli Depolama Tesisi Yönetimi
  • Düzenli Depolama Tesisleri Yer Seçimi
  • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması ve Tesislerin Projelendirilmesi
  • Depolama Tesisi Çevre İzni/Lisans işlemleri
  • Acil Durum Planlarının Hazırlanması
  • Eski Sahalarının İyileştirilmesi (Rehabilitasyonu) ve Danışmanlık Hizmetleri
  • Mevzuat Eğitimi
 • Atıkların Yakılması
  • Yakma ve Beraber Yakma Tesisleri Yönetimi
  • Tesis Yer Seçimi
  • Yakma Tesisi Projelendirme
  • Yakma Tesisi İşletme ve İyileştirme Hizmetleri
  • Çevre İzin/Lisans İşlemleri Hizmetleri
  • Deneme Yakması Planları Hazırlama, Raporlama Hizmetleri
  • Mevzuat Eğitimi Hizmetlerİ
   • Hava Kalitesi Modelleme Hizmeti
   • Kirlilik dağılım Haritası Çalışmaları
   • Temiz Hava Planlarının Oluşturulması Projeleri ve Danışmanlık Hizmetleri
   • Baca Gazı Arıtım Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri
   • Mevzuat Eğitim Hizmetleri
   • Çevresel Etki Değerlendirme Çalışmaları
    • Proje Tanıtım dosyası (PTD) Hazırlanması
    • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu Hazırlanması
    • Halkın Katılımı, Paydaş Toplantıları ve Kamuoyu Bilgilendirme Çalışmaları
    • IFC Standardı, Dünya Bankası ve Ekvator Prensiplerine Uygun Çevre Etki Değerlendirmesi (EIA) Raporlarının Hazırlanması
   • Çevre Yönetim Planlarının (ÇYP) Hazırlanması
   • Çevresel Durum Raporlarının Hazırlanması
   • Doğaya Yeniden Kazandırma Çalışmaları
   • Çevre Hukuku Danışmanlık Hizmetleri
   • Çevresel Risk Analizi;
    • Risk ve Kaza Yönetimi
    • Çevresel Önlemler
    • İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
    • Eğitim Hizmetleri
    • Acil Durum/Müdahele Planları Hazırlanması
    • Kayıtların Tutulması ve Raporlama Hizmetleri
   • İsale Hattı Projeleri
   • İçme suyu Şebeke Projeleri
   • Kanalizasyon Projeleri
   • Yağmursuyu Projeleri
   • Dere Islahı Projeleri
   • Deniz Deşarjı Projeleri
   • Altyapı Projeleri Kapsamında;
    • Projelerin Hızlandırılması
    • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
    • İhale Dökümanlarının Hazırlanması
    • Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmeti
   • Noktasal ve Yayılı Kirletici Kaynakların Yönetimi
   • Su Kalite Yönetimi ile İlgili Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
   • Su Kalite Modellemesi Çalışmaları
   • Su Kalite Kontrolü Stratejileri Geliştirmesi Hizmetleri
   • Acil Eylem Planlarının Hazırlanması
   • Çevre Yönetimi Planlaması
   • Düzenli Denetim Hizmetleri
   • Raporların Hazırlanması
   • Çevre İzin ve Lisanslarının Alınmasına İlişkin Tüm İş ve İşlemler
   • Çevresel analizlerin ileri teknikler ve teknolojiler kullanılarak hızlı, hassas ve ekonomik bir şekilde yapabileceği laboratuvar alt yapılarının kurulması
   • Çevresel analizlerin laboratuvar uygulaması konusunda personelin eğitilmesi ve akreditasyon (17025 satndardı) hizmetlerinin verilmesi

DİĞER İŞ ALANLARIMIZ

ENERJİ
BİYOTEKNOLOJİ